29
March
2012
|
09:00
Europe/London

E.ON looks to find new owner for Horizon Nuclear Power

E.ON looks to find new owner for Horizon Nuclear Power

 • UK Investments focussed on Renewables, Distributed Energy and Energy Efficiency

E.ON has today (THURS) announced that following a strategic review it will not proceed with plans to develop its 50-50 joint-venture, Horizon Nuclear Power.

It will instead look to find a new owner for Horizon, and, in the UK, it will focus on other strategic projects that will deliver earlier benefit for customers and the company. The other partner in Horizon, RWE npower, has simultaneously made the same announcement. The decision means that alternative investors will now be sought to advance the work of Horizon Nuclear Power.

The decision has been made following a full review and against the backdrop of the wider E.ON group's financial constraints. Commenting on the announcement Dr Tony Cocker, Chief Executive of E.ON UK said: "E.ON has decided to focus its investment in the UK on other strategic projects that will allow us to deliver earlier benefit for customers and our company, rather than the very long term and large investment new nuclear power calls for.

"Our commitment to the UK remains as strong as ever and as our track record shows, with over £1bn of investment in the last year alone, we will continue to select the right projects in which to invest."

Senior figures from E.ON, RWE and Horizon informed Horizon staff of the decision at its headquarters near Gloucester this morning.

Dr. Cocker continued: "Today we informed staff of our decision and we will now make sure that, as we seek investors to take over the running of this project, we will provide all affected colleagues with the necessary help and support they require. 

"We believe that for the right company Horizon remains an attractive project - but sadly, at this time, not for us. It is a very well run company and I'd like to thank both the dedicated team that has advanced plans for new nuclear development at both Wylfa and Oldbury for their commitment and achievements to date, and the local communities and our business partners for their support."

E.ON continues to invest in projects across the UK and the company's wider UK plans will be unaffected by the decision not to advance Horizon Nuclear Power.

In the last year alone E.ON invested over £1bn in projects including; a new super-efficient gas-fired power station at Grain in Kent that can power up to one million homes, development of the UK's most flexible underground gas storage facility at Holford in Cheshire, the continued development of the world's largest offshore wind farm, London Array and its ongoing programme to install over one million smart meters by 2014. 

In 2012, in addition to many other projects, E.ON will continue to develop its £736 million Humber Gateway offshore wind farm project with an expected completion date of 2015. Work will also continue on its new biomass plant, Blackburn Meadows, in Sheffield. The £120 million development will generate power for around 40,000 homes.

Ends

Notes to editors:

About Horizon Nuclear Power

 • Horizon Nuclear Power is a joint venture established in 2009 by E.ON UK and RWE npower. The company is developing proposals for new nuclear power stations at Wylfa on the Isle of Anglesey and at Oldbury-on-Severn in Gloucestershire.

About E.ON

 • E.ON is one of the UK's leading power and gas companies - generating electricity, retailing power and gas, developing gas storage and undertaking gas and oil exploration and production, it is part of the E.ON group, one of the world's largest investor-owned power and gas companies. E.ON employs around 12,000 people in the UK and more than 79,000 worldwide;
 • In the UK, E.ON supplies power and gas to around five million domestic, small and medium-sized enterprise and industrial customers - meaning the company has to buy approximately 122.7 billion kWh of power and gas each year to meet their needs.  E.ON also offers innovative energy services and technologies tailored to meet its customers' needs, and is helping customers become energy fit by encouraging them to insulate their homes, moderate their energy usage and even generate their own power;
 • In an industry first, E.ON has launched its Reset Review - a process that will examine every aspect of E.ON's relationship with its customers. It will look at tariffs and bills, at how customers pay, at how products are sold, and how support is offered to customers. To do this E.ON will work with its independent Customer Council, directly with its customers and engage with consumer advocacy groups and other interested parties to undertake the Reset Review. As a result, E.ON will put customers back in control of their energy, which will be simply communicated and transparently fair;
 • E.ON's generation portfolio includes world-class gas-, coal- and oil-fired power stations. E.ON is a market leader in combined heat and power (CHP), and is one of the UK's leading green generators with 21 wind farms and the UK's first wave power generator, with another 1,500MW of renewable capacity under development.
 • One of the many ways E.ON leads the energy industry is through its commitment to market liquidity and transparency as evidenced by its actions on the day-ahead UK power markets including the N2EX auction. E.ON was the first company to sign a gross-bidding agreement with N2EX and leads the market with a volume equivalent to some 50% of E.ON UK's generation activity being traded so far this year.

For more information contact:

Scott Somerville

Senior Press Officer

t:   +44 (0)2476 183 438

m: +44 (0)7540 817 936

scott.somerville@eon-uk.com

Out of normal working hours contact the duty press officer on 024 76192000


Datganiad i'r wasg

Dydd Iau, 29ain Mawrth, 2012

E.ON yn chwilio am berchennog newydd i gwmni Horizon

 • Buddsoddiadau'n y DU yn canolbwyntio ar Ynni Adnewyddadwy, Ynni Dosbarthedig ac Effeithlonrwydd Ynni

Heddiw (DYDD IAU), cyhoeddodd E.ON yn dilyn adolygiad strategol na fydd yn parhau gyda chynlluniau i ddatblygu'r fenter ar y cyd, Horizon Nuclear Power.

Yn hytrach, bydd yn mynd ati i chwilio am berchennog newydd i Horizon ac, yn y DU, bydd yn canolbwyntio ar brosiectau strategol eraill a fydd yn dod â budd yn gynt i gwsmeriaid a'r cwmni ei hun. Gwnaeth y partner arall yn Horizon, RWE npower, yr un cyhoeddiad heddiw hefyd. Mae'r penderfyniad yn golygu y bydd rhaid chwilio am fuddsoddwyr amgen i fwrw ymlaen â gwaith Horizon.

Gwnaed y penderfyniad yn dilyn adolygiad llawn a hynny yng nghyd-destun rhwystrau ariannol ehangach sy'n wynebu grŵp E.ON. Wrth drafod y cyhoeddiad, dywedodd Dr Tony Cocker, Prif Weithredwr E.ON yn y DU: "Mae E.ON wedi penderfynu canolbwyntio ei fuddsoddiadau yn y DU ar brosiectau strategol eraill a fydd yn caniatau i ni sicrhau budd yn gynt i'n cwsmeriaid a'r cwmni, yn hytrach na'r buddsoddiad hirdymor sylweddol sy'n ofynnol ar gyfer ynni niwclear.

"Mae ein hymrwymiad i'r DU yr un mor gryf ag erioed ac fel yr ydym wedi ei ddangos yn y gorffennol, gyda mwy na £1biliwn o fuddsoddiad yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig, byddwn yn parhau i ddewis y prosiectau cywir ar gyfer buddsoddi ynddynt."

Dywedodd uwch swyddogion o E.ON, RWE a Horizon wrth staff Horizon am y penderfyniad fore heddiw yn y brif swyddfa ger Caerloyw.

Ychwanegodd Dr. Cocker: "Cafodd y staff wybod am ein penderfyniad heddiw ac wrth chwilio am fuddsoddwyr i gymryd drosodd y prosiect hwn, byddwn yn sicrhau ein bod yn cynnig yr holl help a'r gefnogaeth angenrheidiol i'r gweithwyr a fydd yn cael eu heffeithio. 

"Rydym o'r farn bod Horizon yn parhau i fod yn brosiect deniadol i'r cwmni cywir - ond yn anffodus, ar hyn o bryd, nid i ni. Mae'n gwmni sy'n cael ei redeg yn dda iawn a hoffwn ddiolch yn ddiffuant i'r tîm ymroddedig sydd wedi bod yn gweithio ar y cynlluniau ar gyfer datblygiadau niwclear yn Wylfa ac Oldbury am eu hymrwymiad a'r hyn y maent wedi ei gyflawni hyd yma, yn ogystal â'r cymunedau lleol a'n partneriaid busnes am eu cefnogaeth."

Bydd E.ON yn parhau i fuddsoddi mewn prosiectau ar draws y DU ac ni fydd cynlluniau ehangach y cwmni yn y DU yn cael eu heffeithio gan y penderfyniad i beidio â pharhau gyda Horizon Nuclear Power.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, buddsoddodd E.ON fwy na £1 biliwn mewn prosiectau yn cynnwys; gorsaf bŵer nwy hynod effeithlon yn Grain yng Nghaint sy'n medru darparu ynni i hyd at 1,000,000 o dai, datblygu'r storfa nwy danddaearol fwyaf hyblyg yn y DU yn Holford, Swydd Gaer, parhau i ddatblygu'r fferm wynt ar y môr fwyaf yn y byd, ‘London Array', a'r rhaglen barhaus i fewnosod mwy na miliwn o fesuryddion smart erbyn 2014. 

Yn 2012, yn ogystal â nifer o brosiectau eraill, bydd E.ON yn parhau i ddatblygu'r prosiect gwynt ar y môr, ‘Humber Gateway', sydd werth £736 miliwn ac y disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn 2015. Bydd gwaith yn parhau hefyd ar ei safle biomas newdd, ‘Blackburn Meadows', yn Sheffield. Bydd y datblygiad £120 miliwn yn cynhyrchu ynni ar gyfer oddeutu 40,000 o gartrefi.

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Ynglŷn â Horizon Nuclear Power

 • Mae Horizon Nuclear Power yn fenter ar y cyd a sefydlwyd yn 2009 gan E.ON UK ac RWE npower. Mae'r cwmni yn datblygu cynigion ar gyfer gorsafoedd niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Swydd Gaerloyw.

Ynglŷn ag E.OM

 • Mae E.ON yn un o'r prif gwmniau pŵer a nwy yn y DU - mae'n cynhyrchu trydan, yn gwerthu pŵer a nwy, yn datblygu storfeydd nwy ac yn archwilio ac yn cynhyrchu nwy ac olew. Mae'n rhan o grŵp E.ON, un o'r cwmniau pŵer a nwy mwyaf yn y byd sy'n berchen i fuddsoddwyr. Mae E.ON yn cyflogi tua 12,000 o bobl yn y DU a mwy na 79,000 ledled y byd;
 • Yn y DU, mae E.ON yn cyflenwi pŵer a nwy i oddeutu pum miliwn o gartrefi, busnesau bychan a chanolig eu maint a chwsmeriaid diwydiannol - sy'n golygu bod rhaid i'r cwmni brynu tua 122.7 biliwn kWh o bŵer a nwy y flwyddyn er mwyn bodloni'r angen. Mae E.ON hefyd yn cynnig gwasanaethau a thechnolegau ynni arloseol wedi eu teilwra ar gyfer anghenion ei gwsmeriaid, ac mae'n helpu ei gwsmeriaid i ddod yn fwy ynni effeithlon trwy eu hannog i insiwleiddio eu cartrefi, cymedroli eu defnydd o ynni a hyd yn oed gynhyrchu eu pŵer eu hunain;
 • Lansiodd E.ON y ‘Reset Review' - sef y broses gyntaf o'i math yn y diwydiant a fydd yn edrych ar bob agwedd o berthynas E.ON gyda'i gwsmeriaid. Bydd yn edrych ar brisiau a biliau, sut mae cwsmeriaid yn talu, sut y gwerthir cynnyrch, a sut y cynigir cefnogaeth i gwsmeriaid. Bydd E.ON yn gweithio gyda'i Gyngor Cwsmeriaid Annibynnol, yn delio'n uniongyrchol gyda'i gwsmeriaid ac yn ymwneud â grwpiau eiriolaeth cwsmeriaid a grwpiau eraill perthnasol er mwyn cynnal yr Adolygiad. O ganlyniad, bydd E.ON yn rhoi rheolaeth i gwsmeriaid dros yr ynni a ddefnyddiant, a bydd yn cyfathrebu mewn modd syml a thrylowy;
 • Mae portffolio cynhyrchu E.ON yn cynnwys gorsafoedd pŵer nwy, glo ac olew o safon fyd-eang. Mae E.ON yn arwain y farchnad o ran gwres a phŵer cyfun (CHP), ac mae'n un o brif gynhyrchwyr gwyrdd y DU, gyda 21 o ffermydd gwynt a generadur ynni'r tonnau cyntaf yn y DU, a 1,500MW o gapasiti adnewyddadwy ychwanegol yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.
 • Un o'r ffyrdd niferus y mae E.ON yn arwain y diwydiant ynni yw trwy ei ymrwymiad i hylifedd a thryloywder y farchnad fel y dangoswyd yn ystod marchnadoedd ynni diwrnod ymlaen llaw y DU yn cynnwys yr ocsiwn N2EX. E.ON oedd y cwmni cyntaf i arwyddo cytundeb bidio gros gyda N2eX ac mae'n arwain y farchnad gan fasnachu'r hyn sy'n cyfateb i 50% o'r ynni a gynhyrchwyd gan E.ON yn y DU eleni hyd yma.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Scott Somerville

Senior Press Officer

t:   +44 (0)2476 183 438

m: +44 (0)7540 817 936

scott.somerville@eon-uk.com

Out of normal working hours contact the duty press officer on 024 76192000